П`ятниця, 19.10.2018, 07:04Вітаю Вас Гость | RSS
Освіта-Плюс
Меню сайту
Наше опитування
Шановні колеги! Які б матеріали ви хотіли бачити на сайті?
Всего ответов: 67
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Головна » Статті » Інструктивно-методичні листи та методичні рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах

Методична робота - це систематична колективна та індивідуаль­на діяльність педагогічних працівників, спрямована на удоскона­лення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.

Здійснювати керівництво та організацію методичної роботи ма­ють право найбільш кваліфіковані і досвідчені педагогічні праців­ники з відповідною фаховою підготовкою, що мають педагогічні звання: "старший вчитель”, "старший викладач”, якщо їхня мето­дична діяльність проводиться в межах одного освітнього закладу та "вчитель-методист”, "викладач-методист”, "вихователь-методист”, якщо вона поширюється на інші навчально-виховні заклади.

Основні завдання і зміст методичної роботи

Основні завдання і зміст методичної роботи педагогічними працівниками в дошкільних, загальних середніх та позашкіль­них закладах освіти включають такі напрямки:

а) керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координацію їхньої діяльності;

б) вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення на­вчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою і пов­ною вищою педагогічною освітою;

в) створення організаційних умов для безперервного вдоскона­лення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

г) проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток. творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічно­го досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

ґ) залучення педагогів, авторів методичних винаходів і раціональ­них педагогічних пропозицій у галузі методики навчання і вихован­ня до навчально-методичної та дослідної роботи в статусі методистів-кореспондентів відповідних кафедр інститутів післядипломної освіта (удосконалення вчителів), до конкурсів педагогічної майстерності тощо;

д) апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

е) аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення ре­комендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;

є) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу ос­віти методичного фонду літератури, дискет, аудіо та відеоматеріалів;

ж) координація індивідуального змісту методичної роботи освіт­нього закладу зі змістом діяльності методичних, науково-методич­них установ.

Методичний кабінет і методичні об'єднання закладу освіти.

1. Методичний кабінет закладу освіти є колегіальним методич­ним органом, що поєднує державне управління і громадське само­врядування спеціалістів з відповідною педагогічною освітою та об'єд­нуючим центром методичної роботи закладу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

2. Методичний кабінет закладу освіти об'єднує в методичну ко­легію керівників методичних об'єднань, членів-адміністрації закла­ду освіти, представників методичної служби району, міста, області, республіки.

3. До складу методичної колегії шкільного, позашкільного, дошкільного методичного кабінету, відповідного освітнього закладу входять:

а) керівник освітнього закладу (директор, заступник директора з:

навчально-виховної, виховної роботи, завідуючий дошкільним за­кладом, методист-вихователь) за посадою;

б) методисти районного (міського) методичного кабінету, інсти­туту післядипломної освіти (удосконалення вчителів) за згодою.

Склад методичної колегії визначається і затверджується наказом керівника закладу освіти із врахуванням обов'язкової умови, за якою кількість членів, що входять до її складу за посадою (п. "а”) та за згодою (п. "б”), в сумі не може бути більшою за число обраних голів, методичних об'єднань загальноосвітнього, позашкільного, до­шкільного закладу.

4. Методичні об'єднання педагогічних працівників створюються в освітніх закладах при наявності трьох і більше спеціалістів одного фаху. або одного професійного спрямування в межах певної спеціальності.

5. Кожне методичне об'єднання відкритим голосуванням обирає керівника (голову) на період до 2-х років.

6. Основною організаційною формою методичної роботи в освіт­ньому закладі є засідання колегії методичного кабінету і методичних об'єднань педагогічних працівників. Протягом одного навчального року проводиться не менше 6-ти засідань методичної колегії та кож­ного методичного об'єднання закладу освіти;

Планування методичної роботи

План методичної роботи освітнього закладу складається на один навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вчителів. Він обов'язково-враховує зміст і заходи методичної діяльності відповідних науково-методичних, методичних установ.

Структура плану включає календарно-тематичне планування засідань і заходів:

 1. Методичного кабінету і його колегії.

2. Методичних об'єднань, що входять до його складу. Річний план роботи закладу освіти, план роботи методичного об'єднання визначають зміст методичної роботи;

Планування внутрішньої методичної роботи освітнього закладу включає такі форми:

методичні об'єднання, творчі групи, школи перспективного педагогічного досвіду;

семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання, методичні конференції тощо;

самоосвіту, стажування, наставництво, консультації тощо. Керівник закладу освіти, його заступники вивчають і аналізують стан навчально-виховного процесу, створюють умови для підви­щення фахового рівня вчителів, забезпечують участь всіх педагогіч­них працівників закладу освіти у методичній роботі, сприяють заохоченню вчителів відповідно до результатів їхньої роботи. На підставі відповідного подання методичного об'єднання в заклад освіти його керівник надає педагогічним працівникам методичний день один раз на тиждень.

Участь у методичній роботі є професійним обов'язком кожного педагогічного працівника.

Керівництво методичною роботою закладів освіти

Керівництво методичною роботою закладів освіти здійснюється районними (міськими) методичними кабінетами та об'єднаннями, які очолюють найбільш кваліфіковані і досвідчені педагоги, що ма­ють педагогічні звання "вчитель-методист”, "викладач-методист”, "ви­хователь-методист”; методисти-кореспонденти відповідних кафедр-інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів), мето­дисти. Керівництво і організацію методичної роботи в межах району або міста здійснює районний (міський) методичний кабінет, який працює згідно з Положенням, затвердженим Міністерством освіти-України, а в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі організовує та проводить методичну роботу з педаго­гічними працівниками регіону відповідний інститут післядиплом­ної освіти (удосконалення вчителів).

У державі керівництво методичною роботою безпосередньо-здійснює Міністерство освіти України через Інститут змісту і ме­тодів навчання. Державну академію керівних кадрів освіти.

Категорія: Інструктивно-методичні листи та методичні рекомендації | Додав: Лана (08.09.2013)
Переглядів: 2361 | Теги: методична робота | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Увага!